Deze website maakt gebruik van cookies Meer informatie sluiten
Aanmelden nieuwsbrief

Actuele projecten

Foto: Renze van Noord Foto: Renze van Noord

Op deze pagina vind je projecten waar de KNMV mee bezig is, of in het verleden mee bezig is geweest.

Belangenbehartiging in werkgroepen

De KNMV is als belangenbehartiger en vakexpert bijzonder actief geweest voor de motorrijder. Hieronder een overzicht van de meest relevante projecten en werkgroepen waar de KNMV zitting in heeft of in 2012 bij betrokken was:

- De klankbordgroep van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de implementatie
  van de Derde Rijbewijsrichtlijn.
- Een speciale werkgroep van het CBR over de ontwikkeling van nieuwe motorexamens in
  verband met invoering van bovenstaande richtlijn.
- De werkgroep van het CROW voor herziening richtlijn weginrichting voor motorrijders.
- De werkgroep van het Regionaal Verkeersveiligheidsorgaan Overijssel i.v.m.
  bromfietsrijbewijs voor kinderen uit het VSO en ZMOK onderwijs.
- De Centrale Examen Commissie van het IBKI (exameninstituut voor rijinstructeurs).
- De klankbordgroep van het ministerie van Infrastructuur en Milieu die zich bezighoudt met
  de evaluatie van de wet rijonderricht motorrijtuigen (WRM), waarin alles is vastgelegd
  wat te maken heeft met de vakbekwaamheid van de rijinstructeur.

Ministerie voert belangrijke wetswijziging rijbewijscategorieën door!

Rijscholen mogen vanaf volgend jaar gelijktijdig lesgeven aan motorleerlingen in alle drie categorieën van het motorrijbewijs. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu laten weten.

Dat is bijzonder goed nieuws, want er was flink wat onduidelijkheid over wat er - na de invoering van het A1-, A2- en A-rijbewijs op 19 januari 2013 - wel en niet mocht tijdens een motorrijles. Dat leidde tot flink wat discussies en het ging zelfs zover, dat de politie regio Rotterdam Rijnmond acties voerde en bekeuringen uitdeelde.

Voor de KNMV was echter vanaf het begin duidelijk dat gelijktijdig les geven aan meerdere rijbewijscategorieën wél mag. Het stond niet helemaal goed in de wet en de KNMV had dan ook aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu gevraagd om de wet op dit punt aan te passen. Volgens hoofd Verkeer en Rijopleidingen Arjan Everink was er sprake van een maatregel om te voorkomen dat er tegelijktijdig les werd gegeven aan auto- en motorrijleerlingen. Het standpunt van de KNMV is dat motorrijinstructeurs altijd op een motor moeten zitten als ze motorrijles geven.

Daarnaast gaat de vermogensondergrens van A-motoren niet al in 2014 omhoog naar 50kW, zo liet het ministerie aan brancheorganisatie Bovag weten. Anders dan eerder aangekondigd gebeurt dit pas per 1 januari 2019. Frans Bastiaansen van Bovag Rijscholen: “Het voorkomt dat rijscholen komend jaar al voor ingrijpende investeringen komen te staan. Ze kunnen zich er nu in de langetermijnplanning op voorbereiden.”

KNMV tegen APK voor motoren

De KNMV voert een actief lobbybeleid. Dit leidt ertoe dat in een aantal belangrijke dossiers de KNMV gevraagd wordt om toelichting te geven in de Tweede Kamer en dat de politiek proactief de KNMV tegemoet treedt als het om de expertise rondom veilig motorrijden gaat.

In de zomer van 2012 presenteerde eurocommissaris Siim Kallas (Transport) een pakket aan nieuwe maatregelen, waaronder uitbreiding van de APK-plicht naar motoren. De Nederlandse regering heeft op 31 augustus al laten weten dat het uitbreiden van de APK-plicht voor motorfietsen in combinatie met de enorme toename van wegkantcontroles niet tot een toename van de verkeersveiligheid leidt. Daarnaast leidt het voorstel van de Europese Commissie volgens de regering tot extra administratieve lasten voor burger en bedrijfsleven.

De reactie uit Den Haag op de APK-maatregel is mede het gevolg van een langdurige politieke lobby door de motorbond, die werd gesteund door een open brief die over dit onderwerp naar de Tweede Kamer is gestuurd. De KNMV is verheugd te vernemen dat de regering haar standpunt in deze kwestie heeft overgenomen.

In oktober 2012 heeft een KNMV-delegatie Brussel bezocht, om haar standpunt tegen een verplichte APK voor motoren kenbaar te maken aan Europese beleidsbepalers. Ook de komende maanden blijft de KNMV in gesprek met spelers in Brussel om te pleiten tegen de verplichte APK-keuring en ervoor te zorgen dat de belangen van de KNMV worden gehoord.

Met 21 stemmen voor en 19 stemmen tegen heeft de commissie Vervoer en Toerisme van het Europees Parlement eind mei 2013 bepaald dat er geen Europese APK-plicht komt voor motoren.

De KNMV is zeer verheugd met het feit dat de Europarlementariërs tegen de Europese APK-plicht voor motoren hebben gestemd. Er is veel aandacht besteed aan dit dossier. De KNMV heeft in gesprekken met Europese spelers benadrukt dat motorrijders door het voorstel van de verplichte APK onnodig extra worden belast.

Geen ABS-plicht voor motoren gericht op sportgebruik

Nieuwe motoren in Europa moeten vanaf 2016 gaan voldoen aan strengere normen voor veiligheid en uitstoot. Zo wordt een anti-blokkeersysteem (ABS) verplicht voor motoren van meer dan 125cc. Motoren die gericht zijn op sportgebruik, de EU spreekt van enduro- en trialmotoren, worden uitgezonderd van de ABS-verplichting. De KNMV heeft zich hard gemaakt voor deze uitzondering, omdat dit van evident belang is voor de motorsport. Eerder heeft de KNMV al aangegeven wel een meerwaarde te zien in ABS voor motoren die aan het dagelijks verkeer deelnemen. Dit anti-blokkeersysteem biedt dan een toegevoegde waarde. 

Verkeer

Vanuit het actieplan ‘Verkeersveiligheid voor Motorrijders’ is aan het CROW (het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) gevraagd de richtlijnen voor een veilige weginrichting voor motorrijders te herzien. Bij het CROW worden namelijk de - tegenwoordig ook gedigitaliseerde - handboeken voor de wegbeheerders gemaakt.

Uiteraard heeft de KNMV als expert zitting gehad in deze werkgroep. De belangrijkste uitkomst is dat tot op heden een wegontwerper bijna bij toeval de aparte richtlijn voor motorrijders erbij moest pakken, terwijl die nu wordt opgenomen in de algemene richtlijn. Dit betekent dat bij een wegontwerp of herinrichting de motorrijder automatisch zal worden meegenomen bij de afwegingen voor het ontwerp. Planning is dat de vernieuwde richtlijnen begin 2013 worden geïmplementeerd.

BikeSense

Vanuit het actieplan Motorveiligheid van het min. I&M is het aan het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) gevraagd om te onderzoeken of zij een kader van voorwaarden kunnen maken voor een training die een bijdrage zou kunnen leveren aan het verminderen van het aantal motorslachtoffers. De VRO Risico van de KNMV is in dit onderzoek als voorbeeld genomen, omdat deze training mogelijk zou kunnen voldoen aan de doelstelling. 

Eind maart is het rapport gepubliceerd en de uitkomst is buitengewoon gunstig. Het SWOV concludeert dat motorrijders die een training volgen om gevaarlijke verkeerssituaties te herkennen en te voorkómen - onbewust - veiliger gaan rijden.

Op basis van dit onderzoek kan echter nog niet worden vastgesteld of het effect van de training blijvend zal zijn én of dit uiteindelijk ook tot minder ongevallen met motorrijders leidt. Om deze langetermijneffecten vast te kunnen stellen, zal de SWOV een vervolgonderzoek doen.

Arjan Everink, hoofd Verkeer en Rijopleidingen van de KNMV, is zeer content met het SWOV-rapport: "We zijn altijd aan het kijken hoe we de motorrijder meer bewustzijn en daarmee meer plezier en veiligheid kunnen bieden. Ik zie de uitkomst van het BikeSense-onderzoek als een resultaat van onze jarenlange investering, die we met veel passie voor het motorrijden hebben gedaan.”

Klik hier voor het volledige artikel en klik hier om het BikeSense-rapport te downloaden.

Herziening kwaliteitsnorm rijinstructeurs WRM (wet rijonderricht motorvoertuigen)

Elke rijinstructeur dient na het behalen van zijn diploma in cycli van 5 jaar aan bepaalde bijscholingen te voldoen. Momenteel worden de regels hieromtrent geëvalueerd.